Stand: 10.2016
Copy Widget 
P. Name  
1Ning DINGCHN
2Shiwen LIUCHN
3Xiaoxia LICHN
4Yuling ZHUCHN
5Kasumi ISHIKAWAJPN
6Tianwei FENGSGP
7Ying HANGER
8I-Ching CHENGTPE
9Meng CHENCHN
10Ai FUKUHARAJPN
11Mima ITOJPN
12Yang WUCHN
13Mengyu YUSGP
14Jihee JEONKOR
15Hoi Kem DOOHKG
16Petrissa SOLJAGER
17Miu HIRANOJPN
18Jian ZENGSGP
18Yana TIEHKG
20Xiaona SHANGER